Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายพันธ์ศรี พลศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ
นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี
ศึ
กษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานบูรณาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานบริหารงานราชการเชิงยุทธศาสตร์
นายวสวัตติ์ ถึงประชา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต. หญิง พิชญากร ภาพกลาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
นางยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางภัททิรา กาญจนีย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐณิชา อินทนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล ไวยารัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางบุปผา มุระชีวะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจิตตวดี ทองทั่ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายบุญเกิด ไชยวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายภูเตศวร เกษเจริญคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นางสาวเกศกนก เดชคำภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน