Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นายพันธ์ศรี พลศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางดนุภัค เชาว์ศรีกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวสวัตติ์ ถึงประชา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจิตตวดี ทองทั่ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐณิชา อินทนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราภรณ์ จันทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา ครองยุติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.จรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุดาพร สายแวว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล ไวยารัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางภัททิรา กาญจนีย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนพเก้า วรรรณศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางบุปผา มุระชีวะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธนงศักดิ์ สินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวเกศกนก เดชคำภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน