Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นายนิคม ภูมิภาค

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางวรัญญา บัวครื้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางนิชาภัทร อุไรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวอัญญารมย์ สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางณฐพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางธันยาพชร พิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน