Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางนิชาภัทร อุไรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอัญญารมย์ สีหะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวลัดดา อินทร์พิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางธันยาพชร พิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน