Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางชลธิดา วันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจิราพร วงศ์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ คณะบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายธีรสิทธิ สมปาน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางรัศมี พุฒน์พิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ หนูพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นางสาวอรุณศรี ศิริพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นางสาวปิยศรี ไทยคง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

งานนิติการและวินัย

นายเสน่ห์ บุญศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวตรงกมล บุตรโท
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนิโลบล วงศ์ทวี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

คุรุสภาจังหวัด

นายธรรมนูญ บุญวิไล
พนักงานเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาวบุษราวรรณ อุ่นเจริญ
พนักงานเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางสาววิลาสิณี แสงกล้า
พนักงานเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา