Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นิยามศัพท์

 • ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล
 • เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R 8C
 • ทักษะ 3R ประกอบด้วย
  • อ่านออก
  • เขียนได้
  • คิดเลขเป็น
 • ทักษะ 8C ประกอบด้วย
  • การคิดอย่างมีวิจารญาณ
  • แก้ปัญหาได้
  • คิดอย่างสร้างสรรค์
  • คิดเชิงนวัตกรรม
  • ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  • กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
  • ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม
  • ภาวะผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสารและรู้ทันสื่อ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้ทันเทคโนโลยี ทักษะอาชีพและการเรียนรู้
  และมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบ วินัย

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาของรัฐและเอกชน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
  ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพื้นฐาน ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  และความเป็นท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
  และดำรงชีวิต
 3. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
 5. สนับสนุนให้มีเครือข่ายในการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิโอกาสความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
  และมาตรฐาน มีความภาคภูมิใจความเป็นชาติไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึก
  รักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิต ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีอาชีพ
  ตามความถนัด เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
 3. ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพ
  ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
  ภาครัฐ