Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบ สงป. 301

แบบ สงป. 302

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

About administrator

Check Also

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

แบบรายงานผลการด …

ใส่ความเห็น