Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / อำนวยการ

อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในทุกระดับ ทั้งภายในองค์กรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องการใช้สารสนเทศ

กลุ่มอำนวยการ ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการปฏ …

Read More »

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ …

Read More »