Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2

ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เฟส 2

ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
“ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”  โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2564

จากผลความสำเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 1
ในปี 2564 ซึ่งมีการจัดการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 10 กิจกรรม โดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 539,584 คน
พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจสูงสุด ในกิจกรรมศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง และกิจกรรม
Active Learning สูงสุด และจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ร่วมกันระหว่างสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
ได้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินงานในครั้งที่มา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
ตามสภาพการณ์ที่เหมาะสมต่อไป

หลักสูตรการอบรม

จำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้

ตลาดที่ 1  “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน”

พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)  ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียนคนสำคัญของชาติไทย

 

ตลาดที่ 2  “การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย”

พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565  09.00 – 12.00 น.

ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช)
เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ  (น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020)
วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา  (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)

 

ตลาดที่ 3  “เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต”

พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565  09.00 – 12.00 น.

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด  เรียนรู้โลกเสมือนทางการศึกษา

 

ตลาดที่ 4  “ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน”

พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565  09.00 – 12.00 น.

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)  พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

 

ตลาดที่ 5 “คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต”

เสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565  9.00 – 12.00 น. 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536

 

หลักสูตรที่ 6  “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน”

อังคาร 19 เมษายน 2565  09.00 – 12.00 น.

น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า”
นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง)
นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์)
นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

หลักสูตรที่ 7  “สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์”

เสาร์ 23 เมษายน 2565 09.00- 16.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท.
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย :​ รองผู้อำนวยการ สสวท.
ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ​ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู
ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยม
อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา :​ ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะ นักวิชาการ สสวท.

 

 

หลักสูตรที่ 8  “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”

อังคาร 26 เมษายน 2565  09.00 – 12.00 น.

นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน)
นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก)
และ นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)

 

หลักสูตรที่ 9  “หลักการปฏิบัติราชการ”

ตลาดที่ 9 ศุกร์ 29 เมษายน 2565  13.00 – 16.30 น.

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)

หลักสูตรที่ 10  Active Learning

พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์)
Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้)
& Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

 

การลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565

โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th
หรือ สแกน QR Code นี้

วิธีการเข้าระบบการอบรม

เกียรติบัตร

เมื่อผ่านการประเมินผลการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ online
หากผ่านการอบรมครบทุกหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรเป็นต้นแบบผู้รักการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับหลักสูตรที่ 7 จะได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม จาก สสวท.

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดสื่อกลางระหว่างผู้ประสานงานโครงการฯ
และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน
รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม 3 ช่องทาง ดังนี้

About Co-Admin

Check Also

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฉบับที่ 182 ปีที่ 6

จดหมายข่าวประจำ …

ใส่ความเห็น