Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) / การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ

ข้อมูล

1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 หน้าที่และอำนาจ
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A     (หน้าแรกของเว็บไซต์ แบนเนอร์สีส้ม บริเวณด้านขวา)
9 Social Network
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    (หน้าแรกของเว็บไซต์ แบนเนอร์สีแดง บริเวณด้านขวา)
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    (หน้าแรกของเว็บไซต์ แบนเนอร์สีส้ม บริเวณด้านขวา)
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

About Co-Admin

Check Also

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมกา …

ใส่ความเห็น