Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน ในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่อำเภอที่ติดชายแดน 10 อำเภอ ได้แก่
อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขมราฐ อำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก อำเภอโพธิ์ไทร
อำเภอสิรินธร อำเภอนาตาล อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายนี้

About Co-Admin

Check Also

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิ …

ใส่ความเห็น