Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบ
การดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อให้
การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คาดหวังว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

About Co-Admin

Check Also

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *