Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่การศึกษา
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพื่อให้การพัฒนา
ด้านการศึกษา มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาสายอาชีพ และการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถเข้าสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มงานอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ของการมีงานทำ ต้องอาศัย
ความร่วมมือของหน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
สาขาวิชาชีพ ทักษะการทำงาน และศึกษาสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  2) เพื่อนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  3) เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ โรงเรียนบ้านหนองนกทา ระดับอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดรายงานวิจัยปรากฏดังนี้

 1. ปก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. สารบัญ
 5. บทที่ 1 บทนำ
 6. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 7. บทที่ 3 การดำเนินการ
 8. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
 9. บทที่ 5 สรุป อภิปายผล
 10. บรรณานุกรม
 11. ภาคผนวก
 12. คณะผู้จัดทำ

About Co-Admin

Check Also

(4 ม.ค. 2565)ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2565 สังกัด สพป.อบ.3

ประกาศตำแหน่งว่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *