Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / นโยบายและแผน / แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยรับผิดชอบเป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย

เพื่อให้การดําเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเป้าหมายที่ 4 ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กําหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทําแผนที่นําทาง SDG4 Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดอุบลราชธานีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาสงัคมไทยให้มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

About Co-Admin

Check Also

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *