Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ (Mission)

     1. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐและเอกชนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ

     2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21
     3. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
     4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
     5. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน สร้างความรู้
ความเข้าใจ
ให้ผู้เรียนมีความตระหนักในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา
โดยการบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
     2. เสริมสร้าง พัฒนากําลังคน การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา
     3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
     5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     6. พัฒนาระบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

     1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาทักษะการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
การศึกษาใหม่

     3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
     4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
     5. หน่วยงานทางการศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริม
การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการ
เชื่อมโยง และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

(แผนปฏิบัติราขการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, 2564)